################################################################## # е�ли ���лка �еги���а�ии пол�зова�ел� и п�и�ли данн�е по��ом из �о�м� �еги���а�ии if($_POST['new_user_reg']=="yes" and $_GET['menu']=="reg_user") { $_SESSION['email_user']=$_POST['new_email_user']; $_SESSION['parol_user']=$_POST['new_parol_user']; // зап��к ��нк�ии добавлени� и пол��ени� о�ибки, е�ли не �дало�� добави�� �зе�а $error_add_user_reg=add_user(); } ################################################################## ################################################################## # е�ли ���лка �едак�и�овани� ин�о�ма�ии пол�зова�ел� и п�и�ли данн�е по��ом из �о�м� if($_POST['edit_user_info']=="yes" and $_GET['menu_u']=="nastr") { // зап��к ��нк�ии �едак�и�овани� edit_user(); } ################################################################## ################################################################### # е�ли в�вод под�обного п�о�мо��а об��влени� if($_GET['menu']=="f_o") { $info_ob=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `ob_".$_GET['id_city']."` WHERE `prov`='10' and `id`='".$_GET['id']."' lзка �аблона конк�е�ного �з�ка //include("templ/index.php"); // заг��зка �аблона конк�е�ного �з�ка ?>